Ochrana osobních údajů

1. Úvod
 
Udělujete tímto souhlas společnosti
ELITT smart home CZ s.r.o.,
se sídlem Povodňová 2117/10 - Modřany, 143 00 Praha,
IČ: 07761261
 
zapasané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307200 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 
- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo
- cookies

 Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem
• zpracování nabídky
• zpracování smlouvy o dílo
• zasílání newsletterů
• zpracování osobních údajů v rámci marketingových účelů
• evidence životopisů uchazečů o zaměstanání

2. Používání osobních údajů
 
1.2 Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let v případě nabídek, smluv o dílo a evidence uchazečů o zaměstnání. Po potřeby zasílání newslettrů a a jakékoliv marketingové účely dáváte správci souhlas zpracovávat údaje po dobu 10 let. Emaily s inspirací, články či pruduky a službami Vám zasíláme jen na základě Vašeho souhlasu. Odběr našich emailu můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.
 
2.2 Správce může zpracovávat údaje o používání našich webových stránek a služeb (údaje o používání). Údaje o používání mohou obsahovat vaši IP adresu, geografickou polohu, webový prohlížeč a jeho verzi, operační systém, referenční zdroj, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, stejně i informace o časování, frekvenci a vzorci užívání naší služby. Zdrojem údajů o používání je služba Google Analytics. Tyto údaje o používání mohou být zpracovány pro účely analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas a naše oprávněné zájmy, t. j. monitorování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

 3.2 Správce může zpracovávat informace (kontaktní údaje) obsažené v nebo související s jakoukoli komunikací, v níž nám posíláte kontaktní údaje. Údaje o korespondenci mohou být zpracovány pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli a / nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo kroky vedoucí k uzavření smlouvy.
 
4.2 Udělujete souhlas správci zpracovat jakékoliv vaše osobní údaje uvedené v těchto pravidlech, pokud je to nutné k vytvoření, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení. Právním základem tohoto zpracování jsou naše legitimní zájmy, a to ochrana a prosazování našich zákonných práv, vaše zákonná práva a zákonná práva ostatních.
 
5.2 Kromě specifických účelů, na které může správce zpracovat vaše osobní údaje stanovené v této části 2, můžeme zpracovat i jakékoliv vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou podléháme nebo pro ochranu svých životních zájmů nebo životních zájmy jiné fyzické osoby.
 
6.2 Správce používá Facebook Pixel na analýzu použití našich webových stránek. Tato služba používá cookies k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum.
 
7.2 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: - zaměstanci - spolupracovníci

3. Předání osobních údajů jiným osobám
 
Kromě specifických zveřejnění osobních údajů uvedených v této části 3, může správce zveřejnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou je vystavení nebo na ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje může správce zveřejnit i tehdy, pokud je toto zveřejnění nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.

4. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@elittsmarthome.cz
 
1.4 Máte právo potvrdit, zda správce může zpracovat vaše osobní údaje a kde k nim přistupujeme spolu s dalšími informacemi. Tyto doplňující informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta bezplatně, ale další kopie mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem.
 
2.4 Máte právo na opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování, pokud jste nám poskytli nepřesné nebo chybné údaje.
 
3.4 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. V tomto bodě si správce vymezuje 30 dny na vymazání údajů. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, na které byly shromážděny nebo jinak zpracované; odeberete souhlas se zpracováním na základě souhlasu; máte námitky proti zpracování podle určitých pravidel platného zákona o ochraně dat; a osobní údaje byly neoprávněně zpracovány. Existují však výjimky práva na vymazání. Obecné výjimky platí tam, kde je třeba zpracování: na uplatňování práva na svobodu projevu a informací; dodržování zákonné povinnosti; nebo na vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

4.4 Můžete uplatnit jakékoliv vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům prostřednictvím písemného oznámení.
 
5.4 Máte právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů.

6.4 Máte právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě omezení zpracování.

7.4 Máte právo na přenositelnost údajů.

8.4 Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 
 Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 14.10.2021.Poslední změny 5.9.2022-


Kontaktní údaje
 
ELITT smart home CZ s.r.o.
Povodňová 2117/10 - Modřany
143 00 Praha
IČ: 07761261
DIČ: CZ07761261


 
 
 
 
 info@elittsmarthome.cz
 +420 601 002 455